هیئت های ورزشی کرمانشاه

نام هیأت تلفن رئیس هیأت همراه نایب رئیس همراه دبیرهیأت همراه خزانه دار همراه
انجمن های ورزشی ۳۸۲۱۰۶۸۲ امید شیری ۰۹۱۸۹۱۷۲۳۸۰ فاطمه مولائی ۰۹۱۸۸۳۲۲۹۵۴ محمود رضوانی ۰۹۱۸۳۸۵۶۰۸۱ بابک حاتمی ۰۹۳۸۸۵۸۱۸۴۰
باستانی ۳۸۲۵۱۰۶۵ پیمان رحیمی ۰۹۱۸۸۳۱۴۳۱۹ مجتبی خطیبی ۰۹۱۸۷۲۴۰۰۲۳ محمد آرین منش ۰۹۱۸۷۲۴۰۰۲۳ حبیب اله سفالیان زاده ۰۹۱۸۸۵۵۳۸۲۴
بدمینتون ۳۸۳۶۹۷۶۴ سعید روشن بختی ۰۹۱۸۸۳۶۶۹۷۶ نادیا نظری ۰۹۱۸۸۳۶۴۷۳۵ هومن روشنی ۰۹۱۲۵۸۵۱۴۰۱ احسان دقتی ۰۹۱۸۳۳۰۲۲۳۰
بسکتبال ۳۸۲۲۱۰۹۱-۳۸۲۲۱۰۹۱ اردشیر زندی پور ۰۹۱۸۳۵۷۱۸۷۰ زهرا رضوانی ۰۹۳۰۱۳۱۰۷۰۳ بیژن ثابتی ۰۹۱۸۸۳۰۰۸۷۰ آرش عباسی ۰۹۳۳۵۵۱۹۲۷۱
بوکس ۳۸۳۶۸۷۷۵ اسفندیار محمدی ۹۱۸۵۰۰۸۹۶۳ جهاندار پیروزی ۰۹۱۸۳۸۸۲۲۱۸ یزدان محمدی ۰۹۱۸۳۳۶۵۴۱۸ عباس ترکمان ۰۹۱۸۱۳۰۳۰۱۴
 تیرو کمان  خسرو زارعی
تکواندو ۳۸۲۵۵۱۸۱ یعقوب حیدری ۰۹۱۸۳۳۳۲۲۳۵ مریم امینی مجد ۰۹۱۸۵۵۵۲۷۲۰ سیدجواد نقیب زاده ۰۹۱۸۹۱۹۳۶۱۴ شهریار افسانه ۰۹۱۸۳۵۸۶۲۰۳
جانبازان و معلولین ۳۸۴۴۱۳۳۹ وحید فریدی مهر ۰۹۳۸۷۹۹۲۰۰۹ راحیل رشیدی ۰۹۱۸۷۳۸۱۴۵۶ فاطمه رشیدی ۰۹۳۵۱۷۸۹۶۹۰ سیدحامد حیدری ۰۹۱۸۷۱۶۴۵۸۵
دوومیدانی ۳۸۳۶۲۹۶۷ عابدین مرادی ۰۹۱۸۸۵۶۱۶۰۰ ستاره صحراگرد ۰۹۱۸۷۹۳۳۰۹۳ سلطانمراد یاری ۰۹۱۸۹۲۶۹۵۱۹ احمد محجوبی فر ۰۹۱۸۳۳۳۶۱۸۳
رزم آوران ۳۸۲۷۴۳۶۹ شیرزاد خانی ۰۹۱۸۷۳۰۴۲۱۰ صبا وفاجو ۰۹۱۸۸۵۵۰۱۷۰ محمد امجدیان ۰۹۱۲۸۶۸۱۴۲۱ برومند محمدی ۰۹۱۸۸۸۸۸۹۲۸
سوارکاری ۳۸۳۷۵۷۴۸ کورش شیرزادی ۰۹۱۸۱۳۱۵۶۵۱ مریم سرتیپ نیا ۰۹۱۸۸۵۵۰۳۵۲ علی مستوفی ۰۹۱۲۴۴۸۸۷۷۶ سعید حیدری ۰۹۱۸۶۸۵۱۶۵۶
شطرنج ۳۸۳۷۸۵۴۸ نیما گلیاری ۰۹۳۶۶۳۱۶۰۹۵ پروانه ویسی ۰۹۱۸۷۵۶۳۰۶۸ زهرا عباسی ۰۹۳۵۶۴۸۵۰۹۸
شنا ۳۸۳۸۰۶۷۷ نیما ارشادی ۰۹۱۸۷۴۰۰۰۱۹ خانم الهام کی پناه ۰۹۱۸۱۳۳۰۴۴۱ محمد امین حسینی ۰۹۱۸۸۵۵۷۱۰۱
فوتبال ۳۸۳۷۷۱۲۶ جهانبخش برومندفر ۰۹۱۸۳۸۷۷۳۴۴ سمیه علی ۰۹۱۸۱۳۲۰۱۰۶ ماشالله جهانی ۰۹۱۸۳۳۶۲۵۳۵ خسرو امیری ۰۹۱۸۳۸۸۶۵۱۹
قایقرانی ۳۸۳۸۲۹۴۳ محمد صدیق حشمتیان ۰۹۳۷۷۴۰۶۸۸۷ مژگان مرادی ۰۹۹۰۲۶۲۷۳۵۷ کامبیز ناصری ۰۹۱۸۳۳۹۶۲۹۳ فریبا شمسی ۰۹۳۶۹۱۳۵۲۷۹
کاراته ۸۲۳۸۸۱۱ محمد رضا آشنا ۰۹۱۸۳۳۳۱۸۰۱ گلاویژ محمدی ۰۹۱۸۳۵۹۵۹۰۷ ساسان ۰۹۱۸۳۵۹۵۱۹۱ ساسان اکبری ۰۹۱۸۳۵۹۵۱۹۱
کبدی ۳۸۳۳۲۱۳۳ هومن صیدی ۰۹۱۸۸۳۳۵۲۳۲ لیلا دوستوندی ۰۹۱۸۵۵۳۰۱۸۰ لطف اله شهاب زاده ۰۹۱۸۸۳۹۲۰۳۱ مجیدطباطبائی نژاد ۰۹۱۸۹۹۱۵۰۹۴
کشتی ۳۸۲۴۷۷۱۱ محمد حسن محبی ۰۹۱۸۱۳۱۲۰۰۱ نادر تقی زاده ۰۹۱۸۳۳۲۱۸۸۴ جعفر عرصه وزیری ۰۹۱۸۷۳۲۰۲۹۹ ایرج بهمن ۰۹۱۸۸۵۵۲۴۸۲
کونگ فو ۳۸۲۲۷۷۱۷ مجتبی همتیان ۰۹۱۸۱۳۱۰۰۲۶ روناک پیر محمدی ۰۹۱۸۹۱۷۹۵۴۷ امیر حیرتی ۰۹۱۸۳۳۳۸۹۸۶ ژاله رضایی ۰۹۱۸۳۳۳۸۹۸۶
کوهنوردی ۳۸۳۹۰۷۹۹ ثریا شهبازی ۰۹۱۸۱۳۱۲۱۷۰ مرتضی زارع ۰۹۱۸۳۸۸۶۲۹۵ پویا آزادانی پور ۰۹۳۷۵۰۷۵۳۴۷ محمد امین حسینی ۰۹۱۸۸۵۵۷۱۰۱
نجات غریق ۳۸۳۶۸۶۳۰ نصرت اله وثقی ۰۹۱۸۳۳۶۸۷۷۲ افروز حجت ۰۹۳۹۳۸۴۳۲۲۹ یحیی جسمانی یکتا ۰۹۱۸۹۳۰۳۴۵۰ محمد امین حسینی ۰۹۱۸۸۵۵۷۱۰۱
والیبال ۳۸۳۷۰۴۸۴ محمد سعید حریری  –  فریده زنگنه  ۰۹۱۸۳۳۶۶۶۵۱
ورزشهای رزمی ۳۸۳۳۲۲۰۳ غلامرضا طیبی ۰۹۱۸۳۸۷۰۷۲۸ نگین گلشن پور _ مجید خواجه وند نیک ۹۱۸۸۵۶۴۲۷۱ محمدرسول طاهری ۰۹۱۸۹۲۱۸۸۴۷
ورزشهای سنتی و بومی و محلی ۳۸۳۷۷۷۴۷ علی اصغر رستمی ۰۹۱۸۳۸۷۲۴۴۰ بهاره یاری ۰۹۳۶۳۶۵۴۹۱۶ بهشاد پنجه زاده ۰۹۱۸۳۳۲۳۹۲۲ علیرضا کرمی ۰۹۱۸۴۲۴۰۰۸۰
ورزشهای همگانی ۳۸۳۷۹۳۲۳-۳۸۳۶۸۸۰۹ احمد عبدی ۰۹۱۸۸۳۲۴۰۸۲ نسرین تیموری نیا لیلا طاهری سید فریبرزحسینی ۰۹۱۸۳۳۹۲۶۰۲
ورزشهای سه گانه ۳۸۳۸۸۸۵۱ بختیار امینی ۰۹۱۸۸۳۶۵۴۱۰ فاطمه واحدی ۰۹۱۸۶۸۵۳۷۹۷ افشین نیک نژاد ۰۹۱۸۸۳۳۷۷۹۱ محمد امین حسینی ۰۹۱۸۸۵۵۷۱۰۱
وزنه برداری ۳۸۲۲۱۷۵۹ احمد کریمی ۰۹۱۸۸۵۹۱۱۸۴ احمد کریمی ۰۹۱۸۸۵۹۱۱۸۴ یزدان کرمانجانی ۰۹۱۸۳۳۱۷۸۹۴ غلامرضا نیک رفتار ۰۹۱۸۲۰۷۴۰۰۷
ووشو ۳۸۳۳۱۶۶۶ اکبر ولیئی ۰۹۱۸۳۸۹۶۹۸۲ سحر فخری ۰۹۱۸۷۱۹۳۴۹۳ موسی مردانی ۰۹۱۸۹۱۸۵۲۷۳ ابوالقاسم کرمی ۰۹۱۸۳۳۹۹۶۶۵
هندبال ۳۴۲۳۷۷۳۰ نادر اسدی ۰۹۱۸۳۳۳۳۶۰۹ شقایق کرمی مهدی حمیدیه ۰۹۱۸۸۵۶۱۸۰۱ بهزاد بصیری ۰۹۱۸۳۵۵۵۹۲۶
هاکی ۳۴۲۲۰۰۷۵ بهمن کیهانی ۰۹۱۸۳۵۹۲۴۲۷ مژگان مرادپور ۰۹۳۶۵۹۲۵۰۱۷ مهدی نیلوفر زاده ۰۹۱۸۱۳۱۲۹۷۰ محسن عباسیان ۰۹۱۸۸۳۱۱۵۲۷
ژیمناستیک ۳۸۳۵۵۳۷۶ فرشید حسینی ۰۹۱۸۳۳۹۲۴۷۳ فرزانه بحجونیا ۰۹۱۸۳۵۷۲۳۲۹ پرویز مرادی ۰۹۱۸۳۳۰۱۱۸۱ احمد معجوبی فر ۰۹۱۸۳۳۳۶۱۸۳
اتومبیلرانی ۳۸۲۲۹۷۹۰ محمد جواد کرانی ۰۹۱۸۸۳۹۲۱۷۸ بنفشه امامی نیا ۰۹۱۸۸۳۳۴۵۹۲ محمد رضا مرادی ۰۹۱۸۳۵۷۴۴۶۵ سید جلیل نادری فرد ۰۹۱۸۳۳۳۴۵۴۷
جودو ۳۸۲۵۱۰۱۲ فردین بهرامی ۰۹۱۸۳۳۰۶۵۳۲ زهرا مکفی مسعود مومنه حمید پنجابی
اسکیت ۳۴۲۱۷۷۵۱ لیلا محمودی ۰۹۱۸۰۵۶۱۹۰۹ حمید احمدی ۰۹۱۸۷۲۹۲۱۲۳ امیر علی بابایی ۰۹۳۹۷۹۶۷۹۵۰ روزیتا میرزایی
تیراندازی آرش نیک بخت ۰۹۱۸۸۳۹۴۸۴۶ نصرت سبزواری ۰۹۱۱۷۰۲۴۷۶۲ بهمن پروینی ۰۹۱۸۸۸۷۹۴۶۵
تنیس خاکی رضا فدایی ۰۹۱۸۱۳۲۴۴۰۵
دوچرخه سواری ۳۸۳۷۰۹۹۹ افشین قبادی ۰۹۱۸۷۳۳۵۸۹۲ الهام آزاد پویان کریمی منوچهر برزویی ۰۹۱۸۸۳۷۴۲۹۴
بولینگ وبلیارد سامان قاسمی ۰۹۱۸۸۳۱۸۲۶۹ سروش رحیمی ۰۹۳۵۸۳۱۹۲۰۰ علیرضا نامدار طاهری ۰۹۱۸۸۳۱۸۸۳۲
بدنسازی و پرورش اندام ۳۸۲۳۱۲۱۴ هادی رستمی ۰۹۰۱۴۵۰۱۱۱۴ عباس رژه _ مصطفی ذبایحی رسول مجد ۰۹۱۸۲۳۷۶۵۴۵