چارت سازمانی

مصطفی باباملکی

رئیس اداره

حمید رضا عزتی

معاون اداره

غلامرضا همتی

مسئول امور ورزش

نرگس شعبانی 

مسئول امور ورزش بانوان

مهدی مهربانی پور

روابط عمومی

 

 

 

 

 

    علی اشرف رضایی          ابراهیم عسگری            ساسان اکبری                 فریبرز حسینی

    مسئول امورمالی         مسئول امور اداری     کارشناس آمار و اطلاعات        کارپرداز امور مالی