چارت سازمانی

 

مصطفی باباملکی

رئیس اداره

حمید رضا عزتی

مسئول امور اداری

غلامرضا همتی

مسئول امور ورزش

نرگس شعبانی

مسئول امور ورزش بانوان

مهدی حشمتی

روابط عمومی و اطلاع رسانی