چارت سازمانی

مصطفی باباملکی

رئیس اداره

حمید رضا عزتی

معاون اداره

غلامرضا همتی

مسئول امورورزش

          علی اشرف رضایی 

          مسئول امورمالی

مهدی مهربانی پور

روابط عمومی

 

    ابراهیم عسگری               فریبرز حسینی

   مسئول امور اداری          کارپرداز امور مالی