برگزاری یکدوره کلاس آمادگی جسمانی توسط هیات ورزشهای همگانی کرمانشاه

برگزاری یکدوره کلاس آمادگی جسمانی توسط هیات ورزشهای همگانی به گزارش : روابط عمومی ورزش و جوانان شهر کرمانشاه َیکدوره کلاس مربیگری آمادگی جسمانی

ادامه