اولین جلسه هم فکری و هم اندیشی هیات دوومیدانی شهرستان کرمانشاه

جلسه هم اندیشی،هم فکری و تقدیراز معلمین استعدادیاب و معرفی تعدادی از کمیته های هیات دومیدانی شهر کرمانشاه جلسه استعدادیابی و تقدیر از حدود

ادامه