مربی کرمانشاهی در سمینار سالانه فدراسیون جهانی جودو

مربی کرمانشاهی در کنار اسطوره جودو دنیا یاساهیرو یاماشیتاباکو جمهوری آذربایجان به گزارش: روابط عمومی ورزش و جوانان شهر کرمانشاه افتخاری دیگر برای ورزش

ادامه