همایش تحلیلی بر راهکارهای صعود های بلند و گزارش مراحل نفوذ و شناسایی سوپر چاه قلاء

همایش تحلیلی بر راهکارهای صعودهای بلند در هیمالیا توسط رضا شهلایی و گزارش مراحل نفوذ و شناسایی سوپر چاه قلاء(دومین قار عمیق دنیا در

ادامه