برگزاری یکدوره کلاس مربیگری درجه ۳ سپک تاکرا زیر نظر فدراسیون انجمنهای ورزشی و انجمن سپک تاکرا کشور به میزبانی شهر کرمانشاه

برگزاری یکدوره کلاس مربیگری درجه ۳ سپک تاکرا زیر نظر فدراسیون انجمنهای ورزشی و انجمن سپک تاکرا کشور به میزبانی شهر کرمانشاه رضا رستمی

ادامه