چهارمین دوره مسابقات لیگ باشگاه ها و دستجات برتر تنیس روی میز استان کرمانشاه در سال ۹۵ به پایان رسید

 چهارمین دوره مسابقات لیگ باشگاه ها و دستجات برتر تنیس روی میز استان کرمانشاه  در سال ۹۵ با برتری تیم شهید اسفنده در بخش

ادامه