موضوع :اولین نشست هم اندیشی و بیان مشکلات حوزه جوانان با حضور جوانان نخبه و مسئولین سمنها شهرستان کرمانشاه

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه این جلسه با حضور آقای رنجبر فرماندار شهرستان کرمانشاه مصطفی باباملکی رئیس اداره ورزش و جوانان

ادامه