جلسه کمیسیون ورزش همگانی و قهرمانی با حضور مصطفی باباملکی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه این جلسه با حضور مسئولین شورای شهر کرمانشاه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه تربیت

ادامه