ششمین جلسه ستاد ساماندهی امورجوانان شهرستان کرمانشاه در سالن جلسات فرمانداری کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه مصطفی باباملکی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه جهت پیشرفت روند کاری و

ادامه