دهمین جلسه کارگروه فرهنگی واجتماعی ” ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه دهمین جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی  ”  ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کرمانشاه  جلسه

ادامه