مجمع استانی انتخابات انجمن سمن ها مردم نهاد ” نکو گنجینه ماندگار ” اخلاق در ورزش

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه یکشنبه  ۱۳ اسفند ۹۶ در محل سالن جلسه اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه

ادامه